Na temelju članka 27.stavak 1.alineja 1. Statuta Udruge vinogradara i voćara „Sveti Vinko“ Virovitica, od 20.04.2008. godine i Izmjena i dopuna Statuta  Udruge vinogradara i voćara „Sveti Vinko“ Virovitica od 08.03.2016.godine, te temeljem članaka 13. i 18. Zakona o udrugama ( „Narodne novine“ broj 74/14 ) Skupština Udruge vinogradara i voćara „Sveti Vinko“ Virovitica, donosi;    

S T A T U T

Udruge vinogradara i voćara „Sveti Vinko“ Virovitica

 1. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se naziv i sjedište, zastupanje, izgled pečata Udruge, područja djelovanja sukladno ciljevima, ciljevi, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, način osiguranja javnosti djelovanja Udruge, uvjeti i način učlanjivanja i prestanka članstva, prava, obveze i odgovornosti, te stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova, tijela Udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata, te način sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora Udruge, prestanak postojanja Udruge, odredbe o imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, odredbe o postupku s imovinom u slučaju prestanka Udruge, ta načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge.

Članak 2.

Udruga vinogradara i voćara „Sveti Vinko“ Virovitica (u daljnjem tekstu: Udruga) je nestranačka, nevladina i neprofitna udruga, slobodno udruženih građana koji u njoj ostvaruju svoje osobne i zajedničke interese.

Članak 3.

Udruga je neprofitna pravna osoba, a stječe svojstvo pravne osobe danom upisa u Registar kod nadležnog tijela.

Članak 4.

Udruga djeluje pod nazivom Udruga vinogradara i voćara „Sveti Vinko“ Virovitica.

Skraćeni naziv udruge je: U.V.V. „Sveti Vinko“

Sjedište Udruge je u Virovitici, Ivana Mažuranića 2 i djeluje na teritoriju Virovitičko-podravske županije.

Članak 5.

Udruga ima svoj znak. Znak služi istodobno kao slovolik (logotip).

Članak 6.

Udruga ima pečat okruglog oblika, promjera 30 mm s natpisom: Udruga vinogradara i voćara „Sveti Vinko“ Virovitica u sredini pečata nalazi se grb grada Virovitice.

Članak 7.

Udruga se dragovoljno učlanjuje u udruge čiji su ciljevi i djelatnosti podudaraju s ciljevima i djelatnostima i ako to pridonosi postizanju ciljeva njezina djelovanja određenih ovim Statutom.

Odluku o članstvu u drugim udrugama, kao i odluku o istupanju iz članstva odnosno razduživanju, donosi izvršni odbor Udruge.

 1. PREDSTAVLJANJE UDRUGE

Članak 8.

Udrugu predstavlja i zastupa predsjednik Udruge, u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti Udrugu predstavlja i zastupa dopredsjednik ili tajnik udruge.

II.  PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA

Članak 9.

Sukladno Klasifikaciji djelatnosti udruga područje djelovanja ove Udruge je Gospodarstvo, a djelatnost je poljoprivreda s razradom na Vinarstvo, vinogradarstvo i voćarstvo te zaštita prirode i okoliša, kao i zaštita i održivo korištenje tla.

 1. CILJEVI, ZADACI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 10.

Ciljevi udruge su:

Ciljevi Udruge su da svojim članovima pomažu u primjeni suvremenih agrotehničkih mjera, pružanjem znanstvenih i praktičnih uputa, a u svrhu podizanja nivoa kvalitete voćarsko-vinogradarske proizvodnje općenito i krajnjih proizvoda koji nastaju u toj proizvodnji.

Članak 11.

Ciljeve iz članka 10. ovog Statuta Udruga će ostvarivati kroz sljedeće aktivnosti:

 • briga o nabavci provjerenog i zdravog materijala,
 • davanje preporuka i uputa o sadnji i načinu uzgoja loza i voćaka,
 • briga o nabavci i izboru sredstava za zaštitu od bolesti i štetnika,
 • briga o nabavci umjetnog gnojiva i ostalog repromaterijala za potrebe Udruge,
 • organiziranje suradnje s ovlaštenim organizacijama za otkup i preradu grožđa i voća,
 • organiziranje provođenja samozaštite, čuvanje imovine, proizvodnih površina voćnjaka i vinograda,
 • provođenje zaštite od požara prilikom uređenja zemljišta, a u skladu s važećom odlukom o zaštiti od požara prilikom spaljivanja korova i otpada u vinogradima i voćnjacima, potiče kod nadležnih tijela za provođenje protugradne zaštite,
 • organiziranje popravaka putova i ostalih djelatnosti vezanih uz zaštitu i unapređivanje dotičnih vinograda u pripadajućem vinogorju,
 • organiziranje stručnih sastanaka, predavanja i stručnih putovanja u domovini i inozemstvu,
 • sudjelovanje u organizaciji i organizacija natjecanja za ocjenjivanje vina na razini grada, županije, te Republike Hrvatske, u cilju promoviranja razvoja i unapređivanja kvalitete vina kod članova udruge, te postizanja viših standarda u podrumarstvu,
 • sudjelovanje u aktivnostima organizacije, provođenja i promocije razvoja turizma na vinskoj cesti, radi osiguranja gospodarske koristi od vinogradarstva i vinarstva i stvaranja uvjeta i sredstava za život i egzistenciju članova udruge i drugih vinogradara, voćara i vinara.

Članak 12.

            Udruga može radi ostvarivanja osim Statutom utvrđenih ciljeva i zadaća, te radi pribavljanja sredstava za pripremu i provedbu programa rada i potpunijeg korištenja raspoloživih sredstava i mogućnosti kojima ostvaruje svoje ciljeve, neposredno ili zajednički s drugim udrugama obavljati djelatnosti u skladu za Zakonom.

Udruga je neprofitna pravna osoba i ako obavljanjem djelatnosti ostvaruje prihod, isti će se koristi isključivo za obavljanje i unapređivanje djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi i zadaci utvrđeni člancima 10. i 11. ovog Statuta.

 1. JAVNOST  RADA

Članak 13.

Djelovanje Udruge i rad svih njezinih tijela su javni i utemeljeni na demokratskim načelima zastupanja i očitovanja volje članova. Javnost rada udruga osigurava javnim karakterom (otvorenošću) sjednica svih tijela, obavještavanjem javnosti putem sredstava javnog priopćavanja, časopisa i biltena, omogućavanjem uvida u spise, izvještavanjem o svom djelovanju i radu svojih tijela.

Članak 14.

            Udruga svoje članove o svojim djelatnostima i o radu tijela pravodobno izvješćuje pisanim izvještajima o značajnim događajima, na zasjedanju Skupštine, neposrednim priopćavanjem, omogućavanjem uvida u izvještaje i zapisnike sjednica tijela udruge, odgovorima na njihove upite, putem biltena, časopisa, sredstava javnog priopćavanja ili na drugi pogodan način.

 • ČLANSTVO, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST

Članak 15.

Članom Udruge može, pod jednakim uvjetima utvrđenim ovim Statutom postati svaki državljanin Republike Hrvatske. Osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću, mogu biti članovi udruge, ali bez prava odlučivanja u tijelima udruge.

Strani državljanin može postati članom Udruge ako mu je odobreno trajno nastanjenje ili izdana poslovna viza ili boravi na produženom boravku, duže od jedne godine u Republici Hrvatskoj i ako država čiji je državljanin to dopušta građanima Republike Hrvatske.

Osobe iz stavka 1. i 2. mogu postati članom Udruge ako prihvaćaju ovaj Statut, prava i obveze koji iz njega proizlaze i pod uvjetima i na način predviđen za pojedine kategorije članova, te da im sudskom odlukom nije izrečena mjera sigurnosti zabrane javnog istupanja.

Ukoliko osoba koja je izgubila status člana Udruge zbog ne plaćanja članarine, želi ponovno postati članom Udruge, u obvezi je podmiriti članarinu za tekuću godinu i članarinu za godinu koja je prethodila brisanju iz članstva.

Članak 16.

Član Udruge može imati slijedeći status:

 1. Redoviti član,
 2. Mladi član,
 3. Podupirući član,
 4. Počasni, odnosno zaslužni član.

Redovitim članom može postati svaki poslovno sposoban građanin iz članka 15. ovog Statuta koji potpiše pristupnicu Udruzi i da se s tim složi Izvršni odbor Udruge.

            Mladim članom može postati svaka osoba mlađa od 14 godina, uz predočenje pisanog zahtjeva – izjave zakonskog zastupnika ili skrbnika o učlanjivanju u Udrugu, a maloljetna osobu sa navršenih 14 godina starosti, dužna je predočiti pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika.

            Podupirućim članom odlukom Izvršnog odbora postaje svaki građanin koji redovito novčano podupire razvoj i napredak Udruge (plaća redovito za svaku tekuću godinu članarinu koju je Izvršni odbor odredio za podupirućeg člana) i ostvarivanje njezinog programa pod uvjetom da se prethodno s tim osobno suglasi.

            Počasnim (zaslužnim) članom može biti proglašen građanin koji je izuzetno zaslužan za djelovanje, razvitak i ostvarivanje ciljeva Udruge. Počasnog člana proglašava Skupština Udruge temeljem njegovog osobnog pristanka i na prijedlog Izvršnog odbora.

Članak 17.

Osoba koja želi postati članom udruge podnosi:

 • Vlastoručno potpisanu molbu za prijam – pristupnicu, ( za osobe mlađe od 14, godina molbu podnosi zakonski zastupnik ili skrbnik ) ,
 • Osoba sa navršenih 14 godina starosti, uz molbu prilaže i pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika
 • Uz molbu (pristupnicu) potrebno je predočiti i dokaz o dodijeljenom osobnom identifikacijskom broju OIB

Članak 18.

Članom Udruge postaje se upisom u popis članova Udruge koje vodi tajnik Udruge.

Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u Udruzi, a može sadržavati i druge podatke.

Popis članova dostupan je na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Članak 19.

Prava i obaveze članova su:

 • da svojom aktivnošću, stručnošću i kreativnošću koristeći imovinu i stručnu pomoć Udruge, a u skladu s odlukama upravnih tijela Udruge pridonose boljitku Udruge,
 • sudjelovanje u ostvarivanju programa rada i djelatnosti, te ciljeva Udruge, skrb o razvitku Udruge,
 • dobivanje informacija o radu Udruge,
 • iznošenje mišljenja i prijedloga, te pokretanje rasprave o pitanjima u vezi djelatnosti i rada Udruge,
 • posvećivanje naročite pozornosti vlastitom stvaralaštvu,
 • stjecanje priznanja i nagrada za svoj rad,
 • podržavanje Statuta i drugih akata Udruge, te kodeksa i pravila (pisanih i uobičajenih) rada i ponašanja,
 • izvršavanje odluka upravnih tijela Udruge i preuzetih obveza,
 • čuvanje i podizanje ugleda, ta zaštita interesa Udruge,
 • čuvanje imovine Udruge,
 • redovito plaćanje članarine.

Redoviti član ima pravo, u skladu s odredbama ovog Statuta, sudjelovati u upravljanju Udrugom, te birati i biti biran u tijelima Udruge, osim osoba bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću.

Podupirući i počasni članovi sudjeluju u radu Udruge u dogovoru s upravnim tijelima Udruge.

Članak 20.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • Dragovoljnim istupom,
 • Brisanjem,
 • Isključenjem.

Do prestanka članstva dragovoljnim istupom dolazi se na zahtjev pisanom izjavom člana.

Brisanjem članstvo prestaje uslijed smrti člana ili neplaćanja članarine do 31.12. tekuće kalendarske godine.

Isključenjem članstvo prestaje izricanjem takve mjere od Izvršnog odbora i to u slijedećim slučajevima:

 • ako član ne poštuje odredbe ovog Statuta,
 • ako član svojim djelovanjem nanese štetu interesima i ugledu Udruge,
 • ako član teže povredi interese članova Udruge,
 • ako je članu sudskom odlukom izrečena mjera zabrane javnog istupanja.

Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini u roku 15 dana od dana izricanja takve mjere. Skupština o žalbi odlučuje na svom sljedećem zasjedanju. Odluka Skupštine po žalbi je konačna.

 • UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELIMA UDRUGE

Zajedničke odredbe

Članak 21.

Udrugom upravljaju redoviti članovi i to: neposrednim osobnim izjašnjavanjem u Skupštini, posredno preko svojih izabranih članova u drugim tijelima Udruge, iniciranjem razmatranja određenih pitanja tijelima Udruge i na druge načine utvrđene ovim Statutom.

Članak 22.

Tijela upravljanja Udrugom jesu:

 1. Skupština Udruge,
 2. Izvršni odbor Udruge,
 3. Predsjednik Udruge,
 4. Nadzorni odbor Udruge.

Mandat tijela Udruge traje četiri godine.

 1. Skupština Udruge

Članak 23.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.

Skupštinu tvore svi redoviti članovi Udruge.

Članak 24.

Skupština može biti redovna, izborna, izvanredna i svečana.

Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, a izborna se održava svake četvrte godine.

Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Udruge kada to prosudi potrebnim ili na temelju zaključaka Izvršnog odbora, a u pravilu povodom odlučivanja o izvještaju i završnom računu za proteklu, te o programu i financijskom planu za iduću godinu.

Poziv na Skupštinu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice. Poziv i materijali za sjednicu dostavljaju se članovima Skupštine najmanje 7 dana prije održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati (izvanrednu) sjednicu Skupštine kada to u pisanom obliku zatraži najmanje jedna trećina članova Udruge ili Izvršni odbor Udruge. U zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvat će je predlagatelj, a poziv mora sadržavati prijedlog dnevnog reda, te dan i mjesto održavanja sjednice.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu će sazvati jedna od osoba upisana u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge ili  na inicijativu ¼ članova.

Članak 25.

Skupštinom predsjedava predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti Skupština na početku sjednice javnim glasovanjem određuje osobu koja će predsjedati sjednicom.

Skupštinu vodi tročlano radno predsjedništvo koje na prijedlog predsjednika imenuju nazočni članovi. Prijedloge za članove tijela upravljanja ističe radno predsjedništvo.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivu Udruge.

Članak 26.

Zasjedanje Skupštine je javno i u radu mogu sudjelovati, kao gosti, predstavnici državnih tijela, jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave na čijem području Udruga djeluje, predstavnika tvrtki, ustanova i drugih organizacija, te podupirući i počasni članovi Udruge.

            Predstavnike organizacija i tijela iz stavka 1. ovog članka na sjednicu poziva predsjednik Udruge uz suglasnost Izvršnog odbora Udruge.

Članak 27.

Skupština pravovaljano odlučuje ako sjednici prisustvuje više od polovice članova Udruge s pravom glasa.

Ukoliko Skupština nema kvorum iz prethodnog stavka, zakazani početak rada skupštine odgodit će se za 45. minuta, te nakon proteka tog vremena može započeti sa radom i donositi pravovaljane odluke.

U slučaju iz stavka 2. Ovog članka, Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Skupštine, i to javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

Izbor predsjednika Udruge i članova Izvršnog i Nadzornog odbora Udruge, obavlja se tajnim glasovanjem.

Članak 28.

Skupština Udruge:

 • donosi, mijenja i dopunjuje Statut, te druge akte utvrđene Statutom,
 • utvrđuje ciljeve i politiku razvitka Udruge,
 • donosi i mijenja Program rada,
 • donosi financijski plan i utvrđuje završni račun,
 • donosi Poslovnik o svom radu,
 • razmatra i usvaja izvještaje o radu Udruge, predsjednika i njenih tijela,
 • bira, opoziva i razrješava predsjednika Udruge ili Izvršni odbor,
 • bira, opoziva i razrješava dužnosti članove Izvršnog odbora i članove Nadzornog odbora,
 • donosi odluku o predstavljanju Udruge,
 • osniva i imenuje odbore i slična radna tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadaće,
 • odlučuje o članstvu Udruge u savezima i zajednicama srodnih djelatnosti,
 • proglašava počasne članove Udruge,
 • odlučuje o prestanku postojanja i rada Udruge natpolovičnom većinom ukupnog broja članova Skupštine,
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga određene zakonom i Statutom, koji ovim Statutom ili njenom odlukom nisu stavljeni u nadležnost Izvršnog odbora ili drugog tijela,
 • bira i razrješuje likvidatora.
 • Izvršni odbor Udruge

Članak 29.

Izvršni odbor Udruge je operativno kolegijalno tijelo koje obnaša izvršne i druge poslove utvrđene ovim Statutom između zasjedanja Skupštine.

Članak 30.

Izvršni odbor broji devet članova: predsjednik, dopredsjednik, tajnik, blagajnik, voditelj inventara i četiri člana koje bira Skupština na mandat od četiri godine.

Dopredsjednika, tajnika, blagajnika, voditelja inventara biraju između sebe članovi Izvršnog odbora Udruge.

Članak 31.

Izvršni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.

Predsjednik Udruge saziva sjednice i rukovodi radom Izvršnog odbora.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, radom Izvršnog odbora rukovodi dopredsjednik ili član Izvršnog odbora kojega ovlasti predsjednik Udruge.

Izvršni odbor pravovaljano odlučuje kada je nazočno više od polovice njegovih članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova javnim glasovanjem, osim u slučajevima kada odluči da o pojedinom pitanju glasuju tajno.

O sjednicama Izvršnog odbora vodi se zapisnik, u dva primjerka. Zapisnik vodi tajnik, a ovjerava ga tajnik i predsjednik Udruge. Jedan primjerak zapisnika zadržava predsjednik Udruge, a drugi zapisnik odlaže se u arhivu Udruge.

Članak 32.

Izvršni odbor:

 • ustrojava i vodi rad, djelovanje i poslovanje Udruge između sjednica Skupštine,
 • skrbi o izvršavanju Programa rada i provedbi odluka Skupštine,
 • ustrojava tečajeve, natjecanja, izložbe, revije i druge aktivnosti, te odlučuje o sudjelovanju članova na manifestacijama,
 • utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata, te programa rada što ih donosi Skupština,
 • upravlja imovinom Udruge, utvrđuje prijedlog financijskog plana i odlučuje o korištenju sredstava,
 • priprema materijale i podnosi izvještaje o radu Skupštini,
 • bira, opoziva i razrješava predstavnike Udruge u tijelima saveza i zajednica udruga i drugih udruga,
 • razmatra rad predstavnika  u zajednicama, savezima i drugim udrugama,
 • odlučuje o visini nagrada i naknada,
 • donosi akte koji nisu u nadležnosti Skupštine,
 • djeluje kao savjetodavno tijelo predsjednika Udruge,
 • predlaže počasne članove Udruge,
 • imenuje radna tijela prema potrebi i određuje im zadatke,
 • rješava pitanja koja nisu predviđena ovim Statutom i o tome izvještava Skupštinu na njenoj prvoj idućoj sjednici,
 • bira i razrješava dopredsjednika, tajnika, blagajnika i voditelja inventara
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, drugim aktima udruge ili koje mu povjeri Skupština.

Izvršni odbor podnosi Skupštini godišnji izvještaj o svom radu.

Članak 33.

U slučaju kada član Izvršnog odbora ne dolazi redovito na sastanke, ne izvršava svoje zadatke, kada je odsutan sa područja djelovanja Udruge ili izrazi želju za prestankom rada u Izvršnom odboru, Izvršni odbor donosi odluku o prestanku funkcije člana Izvršnog odbora, a na njegovo mjesto kooptira drugog člana o čemu obavještava narednu Skupštinu.

Ako se ukaže potreba članovi Izvršnog odbora mogu kooptirati još tri člana u Izvršni odbor. Izvršni odbor mora imati neparan broj članova.

Članak 34.

Članovi Izvršnog odbora zajednički odgovaraju za njegov rad Skupštini, a pojedinačno za svoj rad i i za rad Izvršnog odbora, u granicama ovlasti i dužnosti koje su im povjerene, Skupštini i Izvršnom odboru.

Skupština može opozvati člana Izvršnog odbora ili Izvršni odbor u cjelini.

Skupština može opozvati člana Izvršnog odbora ili Izvršni odbor u cjelini ako smatra da su povrijedili ovaj Statut ili ciljeve djelovanja koje je utvrdila Skupština ili nisu izvršili odluke Skupštine, te time Udruzi nanijeli značajniju štetu. Izvršni odbor ili član Izvršnog odbora opozivaju se po postupku po kojem su izabrani.

Prijedlog za opoziv pojedinog člana Izvršnog odbora može podnijeti predsjednik Udruge ili najmanje pet članova Skupštine.

 • Predsjednik Udruge

Članak 35.

Predsjednik Udruge dragovoljna je funkcija na koju može biti izabran samo državljanin Republike Hrvatske i redoviti član Udruge. Predsjednik Udruge je ujedno i predsjednik Izvršnog odbora.

Za predsjednika Udruge može biti birana osoba čiju kandidaturu u pisanom obliku istakne najmanje 10 članova Skupštine, a izabran je predloženi kandidat kojega podrži više od polovice nazočnih članova Skupštine.

Mandat predsjednika Udruge traje 4 godine i može biti ponovno biran. Predsjednik Udruge odgovoran je za svoj rad Skupštini i Izvršnom odboru.

Članak 36.

Predsjednik Udruge:

 • predstavlja i zastupa Udrugu,
 • pokreće i rukovodi radom Udruge,
 • saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora,
 • usklađuje rad Izvršnog odbora i skrbi o provođenju odluka i akata Skupštine i Izvršnog odbora,
 • pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Izvršnog odbora,
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Udruge i njezinih tijela,
 • vodi posebnu skrb o imovini Udruge i naredbodavac je za izvršavanje financijskog plana Udruge,
 • izvještava o svom radu Izvršni odbor i Skupštinu Udruge,
 • obnaša i druge poslove utvrđene Statutom i koje mu povjeri Skupština,
 • predsjednik se brine da rad Udruge bude u skladu sa zakonom i ciljevima Udruge,
 • za svoj rad odgovoran je Skupštini.

Članak 37.

Dopredsjednik Udruge:

zamjenjuje predsjednika Udruge u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti u svim poslovima i sa svim ovlastima.

Dopredsjednika Udruge imenuje Izvršni odbor iz redova svojih članova na mandat od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Ako predsjednik Udruge podnese ostavku do slijedeće izvanredne Skupštine (koja se mora održati u roku od godine dana) poslove predsjednika obavlja dopredsjednik Udruge.

Tajnik Udruge

Članak 38.

Tajnik Udruge poslove obavlja dragovoljno, a za svoj rad odgovara Skupštini, Izvršnom odboru i predsjedniku Udruge.

Tajnika Udruge imenuje Izvršni odbor iz redova svojih članova na mandat od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Članak 39.

Tajnik Udruge je organizator rada i poslovanja Udruge, a posebno:

 • skrbi o uvjetima djelovanja i poduzima mjere za ostvarivanje plana i programa,
 • vodi popis članova i skrbi o članskim zahtjevima i obvezama,
 • obavlja stručno-administrativne poslove i odgovara za pripremu sjednica tijela Udruge,
 • priprema prijedlog za osiguravanje sredstava za rad Udruge,
 • brine o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela,
 • vodi zapisnike i arhivu Udruge,
 • brine o ispunjavanju zakonom, ugovorom ili na drugi način preuzetih obveza Udruge,
 • zajedno sa predsjednikom organizira suradnju Udruge i održava veze s tijelima drugih udruga, saveza i zajednica,
 • brine o obavještavanju članstva i javnosti o radu i djelovanju Udruge,
 • zastupa Udrugu u slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika te mu pomaže u obnašanju njegovih obaveza i dužnosti,
 • obnaša i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Skupštine, Izvršnog odbora ili predsjednika Udruge.

Blagajnik

Članak 40.

Blagajnik vodi kompletnu financijsku i knjigovodstvenu dokumentaciju. Obavlja sve uplate i isplate za Udrugu, vodi blagajnički izvještaj i svu propisanu dokumentaciju o blagajničkom poslovanju, izrađuje financijsko izvješće Udruge.

Blagajnika imenuje Izvršni odbor iz redova svojih članova na mandat od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

 Voditelj inventara

Članak 41.

Voditelj inventara vodi posebnu inventarsku listu o ukupnom inventaru Udruge, odgovoran je za skrb, očuvanje i održavanje stvari s inventarskih lista, i mora biti upoznat gdje se svaka pojedina stvar sa inventurne liste nalazi.

Za posudbu pojedinih stvari sa inventarskih lista vodi zadužnicu i odgovoran je za njihovo vraćanje.

Voditelja inventara imenuje Izvršni odbor iz redova svojih članova na mandat od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora i za svoj rad odgovoran je Izvršnom odboru.

 • Nadzorni odbor

Članak 42.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština između redovitih članova Udruge na mandat od četiri godine.

Nadzorni odbor ima tri člana, koji između sebe biraju predsjednika.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva i njom predsjeda predsjednik Nadzornog odbora i o tome vodi zapisnik, koje se čuva u arhivu Udruge.

Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Izvršnog odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora obvezatan je između članova Nadzornog odbora delegirati barem jednog člana da prisustvuje sjednici Izvršnog odbora.

Članak 43.

Nadzorni odbor obavlja ove poslove:

 • prati provođenje Statuta i dugih akata Udruge,
 • kontrolira financijsko i materijalno poslovanje i raspolaganje sa sredstvima,
 • kontrolira realizaciju plana i programa Udruge,
 • nadzire Voditelja inventara u njegovom ispunjavanju obveza,
 • izvještava Skupštinu i Izvršni odbor Udruge i predsjednika Udruge o svom radu i predlaže im poduzimanje određenih mjera.
 • IMOVINA UDRUGE I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 44.

Imovinu Udruge čine:

 1. novčana sredstva koja je Udruga stekla:
 2. uplatom članarine,
 3. dobrovoljnim prilozima i darovima,
 4. radom članova,
 5. obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,
 6. dotacijama iz proračuna općina, gradova i županija, te fondova i transfera,
 7. financiranjem programa i projekata iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne samouprave te fondova inozemnih izvora,
 • pokretne stvari,
 • nekretnine,
 • imovinska prava.

Članak 45.

Udruga stječe imovinu, odnosno sredstva za rad i ostvarivanje svojih ciljeva i zadataka od:

 • dobrovoljnih priloga, darova i donacija,
 • sponzorstva,
 • dotacija iz proračuna općine, grada ili županije,
 • drugih izvora u skladu sa zakonom.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih ovim Statutom, a u skladu sa Zakonom.

Članak 46.

Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom u skladu sa zakonom.

Članak 47.

Udruga može stjecati nekretnine i pokretne stvari. Odluku o stjecanju nekretnina i pokretnina, kao i odluku o njihovoj prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu ili davanju u zakup donosi Izvršni odbor.

 • OBAVLJANJE STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Članak 48.

Stručno administrativne poslove za Udrugu obavlja tajnik Udruge. Obavljanje pojedinih stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova koji su privremeni ili povremeni ili koje nije moguće ili nije ekonomično obavljati u okviru Udruge, Izvršni odbor može povjeriti poduzeću ili stručnoj službi druge organizacije ili njihovo obavljanje može osigurati ugovorom o djelu ili ugovorom o autorskom radu. Poslove koji se osiguravaju ugovorom o djelu ili o autorskom radu ugovara predsjednik Udruge uz suglasnost Izvršnog odbora u skladu s financijskim planom.

 1. NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 49.

Udruga dodjeljuje nagrade i priznanja svojim članovima, te organizacijama i pojedincima za zasluge i dostignuća u radu i razvitku Udruge. Vrste priznanja, kriterije i način dodjele priznanja utvrđuje Izvršni odbor svojim aktom.

 • PRESTANAK UDRUGE

Članak 50.

Razlozi za prestanak djelovanja Udruge jesu:

 • odluka Skupštine o prestanku Udruge, u kojem slučaju se odluka donosi natpolovičnom većinom,
 • pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela udruge razdvajanjem,
 • protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice skupštine, a ona nije održana,
 • pravomoćna odluka suda o ukidanju udruge,
 • pokretanje stečajnog postupka,
 • na zahtjev člana, ako je broj članova udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo udruge u roku od godinu dana od nastupanja, te činjenice nije donijelo odluku o prijemu novih članova.

Članak 51.

Likvidator može biti fizička ili pravna osoba koju imenuje i opoziva Skupština Udruge i koja je kao likvidator upisana u Registar udruga.

Likvidator ne mora biti član Udruge.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga.

Članak 52.

U slučaju prestanka postojanja Udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje Udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno Statutu.

Udruga nema pravo imovinu Udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima Udruge, osobama ovlaštenima, za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

Ako se u slučaju prestanka postojanja Udruge iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s imovinom Udruge koji je Udruga odredila ovim Statutom, preostalu imovinu stječe grad Virovitica.

Članak 53.

Članovi Udruge sami nadziru rad Udruge.

Ako član Udruge smatra da je Udruga povrijedila Statut ili drugi opći akt Udruge, odnosno da unutar Udruge postoji sukob interesa, ovlašten je na to upozoriti Izvršni odbor, te zahtijevati da se nepravilnosti otklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi, odnosno ako se u tom roku ne sazove Izvršni odbor ili Skupština i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu Općinskom sudu u Virovitici radi zaštite svojih prava propisanih Statutom Udruge.

 • NAČIN I POSTUPAK DONOŠENJA STATUTA I DRUGH AKATA

Članak 54.

Inicijativu za donošenje novog Statuta ili izmjene i dopune Statuta može pokrenuti Skupština, Izvršni odbor, predsjednik Udruge i trećina članova Udruge.

Inicijator svoj prijedlog za donošenje novog Statuta ili izmjena i dopuna postojećeg obrazlaže pismeno i dostavlja Izvršnom odboru na izradu nacrta predloženog akta, te nakon izrade nacrta isti dostavlja predlagaču na davanje mišljenja i prijedloga i u roku od 7 dana dostavlja Izvršnom odboru na usuglašavanje sa danim mišljenima i sugestijama i izrađuje prijedlog Statuta ili izmjena i dopuna Statuta.

Članak 55.

Pravo tumačenja ovog Statuta ima Skupština Udruge, a tekstove tumačenja priprema Izvršni odbor. Pravo tumačenja drugih akata ima Izvršni odbor Udruge.

Članak 56.

Statut i drugi akti obvezno se objavljuju u glasilu Udruge, web stranici Udruge ili na oglasnoj ploči Udruge.

 • PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 57.

 Statut stupa na snagu s danom donošenja.

U Virovitici ; ­­­­­­­­­­­­­12 ožujka 2017.godine.